Cách kê khai quyết toán thuế TNCN mới nhất cho doanh nghiệp

Thời hạn làm quyết toán thuế TNCN đang đến gần, để hỗ trợ doanh nghiệp dễ dàng làm quyết toán thuế một cách dễ dàng, nhanh chóng, trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách kê khai quyết toán thuế TNCN mới nhất cho doanh nghiệp.

Quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào Điểm đ khoản 3 Điều 10 và khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT-BTC, cụ thể thời hạn cuối cùng quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 là ngày 30/3/2020.

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Tại Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC đã có những quy định cụ thể về các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN trong các trường hợp sau:

– Có thu nhập từ tiền công, tiền lương, ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp cá nhân này không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

quyết toán TNCN

– Có thu nhập từ tiền công, tiền lương, cá nhân có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp cá nhân không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

– Là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi doanh nghiệp. Vào thời điểm cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Hồ sơ ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC có quy định cụ thể về việc cá nhân chuẩn bị hồ sơ ủy quyền như sau:

– Thứ nhất là mẫu ủy quyền theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN;

– Thứ hai là bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

– Thứ ba là số thuế TNCN của mã số thuế cá nhân phải nộp cho thu nhập nhận được trong năm 2019

Căn cứ tính thuế TNCN

https://blogchiasekienthuc.net/cong-van-3200tct-kk-ve-thong-bao-phat-hanh-hoa-don/

Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC đã quy định cụ thể về căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ tiền công, tiền lương là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể:

Thu nhập tính thuế của cá nhân được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ sau:

+ Thứ nhất là các khoản giảm trừ gia cảnh;
+ Thứ hai là các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện;
+ Thứ ba là các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Công thức tính thuế TNCN

Thuế Thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Trong đó: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ
Thu nhập chịu thuế xác định như sau:
Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn

https://blogchiasekienthuc.net/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *